ข่าวประชาสัมพันธ์

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและคณะฯติดตามการ การดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดย คสป.รอ และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด ด้านการเกษตรอินทรีย์ แปรรูปข้าวหอมมะลิสุขภาพ และความงาม การแปรูปผ้าลายแคน ท่องเทียวโดยชุมชนเชิงเกษตร ณ บ้านสำราญ ม.5

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะฯ ร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ เยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงณ บ้านโพนฮาด หมู่ที่ 12 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านโพนฮาด หมู่ที่ 12 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดย คสป.รอ และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด ฯในด้านการเกษตร อ.สุวรรณภูมิ