ข่าวประชาสัมพันธ์

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รกท. พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายทวีสันต์  สุขเจริญ  หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video  Conference)  ณ  ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

นายวันชัย  คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 “รวมพลัง อช.ร้อยเอ็ด นุ่งผ้าไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” จังหวัดร้อยเอ็ด  ณ หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด​ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2560-2562  และโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

นายวันชัย  คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด   เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้