ข่าวประชาสัมพันธ์

นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้ากลุ่มงานฯ/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/พัฒนาการอำเภอ 20 อำเภอและนักวิชาการจังหวัด เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2562

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดจัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความภาคภูมิใจของจังหวัดร้อยเอ็ดภายใต้ชื่องาน”ร้อยเอ็ดภูมิใจภูมิปัญญา สาเกตนคร”

นายดำรงค์ สิริวิชย  อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562