ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวันชัย คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานเปิดโครงการ “ถนนคนเดินลานเรียนรู้วัฒนธรรม  จังหวัดร้อยเอ็ด  ปี 2563 คร้งที่ 1 ฮีตมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด 

นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และบรรยายพิเศษ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563  กิจกรรม อบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่  11 – 12  กุมภาพันธ์ 2563

นายเจนเจตน์  เจนนาวิน  ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดร้อยเอ็ด  (ศจพ.จ.รอ.)ครั้งที่ 1/2563

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และบรรยายพิเศษ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563  กิจกรรม อบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 -6  กุมภาพันธ์ 2563