วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

บทบาทหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2552 ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดไว้ ดังนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนของจังหวัด ดำเนินการประสานงาน เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ในจังหวัด กำหนด กำกับดูแล ให้คำแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน
๒. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
๓. ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
- การแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ
- เสริมสร้างความสุขมวลรวมชุมชนโดยพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน
- บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทไทย
- เพิ่มขีดความสามารถผู้นำ องค์กร เครือข่าย
- ขับเคลื่อนและบูรณาการแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ
- ส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้ของชุมชน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และการตลาด
- ส่งเสริมการสืบสานภูมิป่ญญาท้องถิ่นเผยแพร่สู่เวทีโลก
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน
- ส่งเสริมธรรมาภิบาลของกองทุนชุมชน
- พัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคงสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค
เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง
- พัฒนาองค์กรที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง : องค์กรแห่งการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาชุมชน
- บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะองค์กร
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์
- เสริมสร้างภาพลักษณขององค์กร

อัตรากำลังสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ (ณ เดือนพฤษภาคม 2559)

๑. พัฒนาการอำเภอ จำนวน 1 ตำแหน่ง
๒. นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ ชำนาญการ จำนวน 6 ตำแหน่ง
๓. นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ ปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบประสานงานตำบล จำนวน 20 ตำบล ดังนี้

๑. นางญาณิฐา ออธนศิริพงศ์ นักวิชากาารพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบ ตำบลวังธง ตำบลแม่คำมี และตำบลในเวียง
๒. นางพัชรกร เจริญคำ นักวิชากาารพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบ ตำบลวังหงส์ ตำบลกาญจนา และตำบลน้ำชำ
๓. นางดาวัลย์ ยะยวง นักวิชากาารพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบ ตำบลร่องฟอง ตำบลบ้านถิ่น และตำบลทุ่งโฮ้ง
๔. นายทนง อริยะวงศ์ทอง นักวิชากาารพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบ ตำบลป่าแดง และตำบลช่อแฮ
๕. นางปราณี แก้งอินัง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบ ตำบลเหมืองหม้อ และตำบลท่าข้าม
๖. นางสาวมณฑา แก้วชัย นักวิชากาารพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบ ตำบลป่าแมต และตำบลแม่ยม
๗. นางสาวจุฬาภรณ์ เล่ห์กล นักวิชากาารพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับผิดชอบ ตำบลสวนเขื่อน ตำบลแม่หล่าย และตำบลทุ่งกวาว
๘. นางสาววติยา ฤาชา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับผิดชอบ ตำบลห้วยม้า และตำบลนาจักร
(Visited 20 times, 1 visits today)