โครงสร้าง/บุคลากร

นายดิเรก ธรรมฤทธิ์

พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด

นายคมกริช ชินชนะ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางนิศากร สิงห์เสนา

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒฯาฯ

นายเสงี่ยม แน่นอุดร

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ว่าง

พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

นายวุฒิสุธี วรเจริญ

พัฒนาการอำเภอเสลภูมิ

นายเกษม ตรีโอษฐ์

พัฒนาการอำเภอเกษตรวิสัย

นายยุทธพงษ์ แสนไกล

พัฒนาการอำเภออาจสามารถ

ณัชพัชรพร ศิริโท

พัฒนาการอำเภอธวัชบุรี

นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา

พัฒนาการอำเภอหนองพอก

นางสาวพันทอง เฉลยพจน์

รกท .พัฒนาการอำเภอจตุรพักตรพิมาน

นายสถาพร สินธุศิริ

พัฒนาการอำเภอพนมไพร

นายเจษฎาพงษ์ โพธิ์ตาก

พัฒนาการอำเภอจังหาร

นายวิรพล เยาวะพันธ์

พัฒนาการอำเภอโพธิ์ชัย

นางสาวพิชญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

พัฒนาการอำเภอศรีสมเด็จ

นายจำรัสชัย จำปา

พัฒนาการอำเภอหนองฮี

นายประสาท สิทธิถวัลย์

พัฒนาการอำเภอเชียงขวัญ

นายสะอาด โยธาพล

พัฒนาการอำเภอเมยวดี

ภารดี ประไม

พัฒนาการอำเภอปทุมรัตต์

นายบุญเวียง วรรณศรี

พัฒนาการอำเภอโพนทราย

นายธีระพันธ์ รัตนบุศย์

พัฒนาการอำเภอทุ่งเขาหลวง

นางเสาวลักษณ์ เบ็ญเจิด

พัฒนาการอำเภอโพนทอง

นางสาวนิตยา พลขีดขีน

พัฒนาการอำเภอเมืองสรวง

สุมิตรา บุญโสดากร

พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ

(Visited 29 times, 1 visits today)