โครงสร้าง/บุคลากร

นายดิเรก ธรรมฤทธิ์

พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด

นายคมกริช ชินชนะ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายชำนาญ สมบูรณ์

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ

นายเสงี่ยม แน่นอุดร

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวเยาวมาลย์ เศรษฐา

พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

นายวุฒิสุธี วรเจริญ

พัฒนาการอำเภอเสลภูมิ

นายเกษม ตรีโอษฐ์

พัฒนาการอำเภอเกษตรวิสัย

นายยุทธพงษ์ แสนไกล

พัฒนาการอำเภออาจสามารถ

ณัชพัชรพร ศิริโท

พัฒนาการอำเภอธวัชบุรี

นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา

พัฒนาการอำเภอหนองพอก

นางราณี วงศ์ลุน

พัฒนาการอำเภอจตุรพักตรพิมาน

นายสถาพร สินธุศิริ

พัฒนาการอำเภอพนมไพร

นางปราณี ดอนนอก

พัฒนาการอำเภอจังหาร

นายวิรพล เยาวะพันธ์

พัฒนาการอำเภอโพธิ์ชัย

นางสาวพิชญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

พัฒนาการอำเภอศรีสมเด็จ

นายจำรัสชัย จำปา

พัฒนาการอำเภอหนองฮี

นายฤทธิศร พุ่มโกสุม

พัฒนาการอำเภอเชียงขวัญ

นายประสาท สิทธิถวัลย์

พัฒนาการอำเภอเมยวดี

นางสาวนิตยา พลขีดขีน

พัฒนาการอำเภอปทุมรัตต์

นางสกุลทอง ดอนกลาง

พัฒนาการอำเภอโพนทราย

นายธีระพันธ์ รัตนบุศย์

พัฒนาการอำเภอทุ่งเขาหลวง

นางเสาวลักษณ์ เบ็ญเจิด

พัฒนาการอำเภอโพนทอง

นายบุญเวียง วรรณศรี

พัฒนาการอำเภอเมืองสรวง

สุมิตรา บุญโสดากร

พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ

(Visited 29 times, 1 visits today)