โครงสร้าง/บุคลากร

น.ส.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม

พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด

นายคมกริช ชินชนะ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางนิศากร สิงห์เสนา

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒฯาฯ

นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายชำนาญ สมบูรณ์

พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

นายวุฒิสุธี วรเจริญ

พัฒนาการอำเภอเสลภูมิ

นายวัชรศักดิ์ หรุ่นทะเล

พัฒนาการอำเภอเกษตรวิสัย

นายยุทธพงษ์ แสนไกล

พัฒนาการอำเภออาจสามารถ

ณัชพัชรพร ศิริโท

พัฒนาการอำเภอธวัชบุรี

นายอำพร พลเยี่ยม

พัฒนาการอำเภอหนองพอก

นายเกษม ตรีโอษฐ์

พัฒนาการอำเภอจตุรพักตรพิมาน

นางณัฐกาญจน์ แก้วกิ่ง

พัฒนาการอำเภอพนมไพร

นายเสงี่ยม แน่นอุดร

พัฒนาการอำเภอจังหาร

นายวิรพล เยาวะพันธ์

พัฒนาการอำเภอโพธิ์ชัย

นางสาวพิชญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

พัฒนาการอำเภอศรีสมเด็จ

นายจำรัสชัย จำปา

พัฒนาการอำเภอหนองฮี

นายประสาท สิทธิถวัลย์

พัฒนาการอำเภอเชียงขวัญ

นายสะอาด โยธาพล

พัฒนาการอำเภอเมยวดี

นายเจษฎา โพธิ์ตาก

พัฒนาการอำเภอปทุมรัตต์

นายบุญเวียง วรรณศรี

พัฒนาการอำเภอโพนทราย

นางเสาวลักษณ์ เบ็ญเจิด

พัฒนาการอำเภอทุ่งเขาหลวง

นายชวลิต นำภา

รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอโพนทอง

นางสาวนิตยา พลขีดขีน

พัฒนาการอำเภอเมืองสรวง

นางวิไล ขาวงาม

รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ

(Visited 29 times, 1 visits today)