โครงสร้าง/บุคลากร

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ รกท. พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด

นางนวลจันทร์ ศรีมงคล

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายชำนาญ สมบูรณ์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายทวีสันต์ สุขเจริญ

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางฐิตินันท์ บุญคำ

นักจัดการงานทั่วไป รกท.หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายจำรัสชัย จำปา

พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

นายวิรัตน์ ทะวะโร

รกท.พัฒนาการอำเภอเสลภูมิ

นางสาวลัดดาวรรณ แสงทับ

พัฒนาการอำเภอเกษตรวิสัย

นายวิเชียร เบ้าหนองบัว

พัฒนาการอำเภออาจสามารถ

ณัชพัชรพร ศิริโท

พัฒนาการอำเภอธวัชบุรี

นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา

พัฒนาการอำเภอหนองพอก

นายวิจิตร แก้วกาหลง

พัฒนาการอำเภอจตุรพักตรพิมาน

นายสถาพร สินธุศิริ

พัฒนาการอำเภอพนมไพร

นางปราณี ดอนนอก

พัฒนาการอำเภอจังหาร

นายวิรพล เยาวะพันธ์

พัฒนาการอำเภอโพธิ์ชัย

นางสาวพิชญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

พัฒนาการอำเภอศรีสมเด็จ

นางวัชราภรณ์ สร้อยศิลา

รกท.พัฒนาการอำเภอหนองฮี

นางสาวนิตยา พลขีดขิน

พัฒนาการอำเภอเชียงขวัญ

นายประสาท สิทธิถวัลย์

พัฒนาการอำเภอเมยวดี

นายฤทธิศร พุ่มโกสุม

พัฒนาการอำเภอปทุมรัตต์

นางสกุลทอง ดอนกลาง

พัฒนาการอำเภอโพนทราย

นายธีระพันธ์ รัตนบุศย์

พัฒนาการอำเภอทุ่งเขาหลวง

นางเสาวลักษณ์ เบ็ญเจิด

พัฒนาการอำเภอโพนทอง

นายบุญเวียง วรรณศรี

พัฒนาการอำเภอเมืองสรวง

นายเสงี่ยม แน่นอุดร

พัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ

(Visited 29 times, 1 visits today)