ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรม “ พายก่องข้าว แบกบักจก ลงแขก เอามื้อสามัคคี” ในรูปแบบ โคกหนองนา โมเดล

 

💠 @ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี : วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563  เวลา 10.00 น.

💠 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีและร่วมกิจกรรม “ พายก่องข้าว แบกบักจก ลงแขก เอามื้อสามัคคี” ในรูปแบบ โคกหนองนา โมเดล มีนายเริงวิทย์ ถนอมแสง นายอำเภออาจสามารถ นายวิเชียร เบ้าหนองบัว พัฒนาการอำเภออาจสามารถ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ตัวแทนเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ และองค์กรภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ให้การต้อนรับ

💠 ในการนี้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการฯ

💠 ในการดำเนินกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ในวันนี้ ได้รับความมือและการสนับสนุนจาก หน่วยราชการระดับจังหวัด อำเภอ เทศบาลตำบลโพนเมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร/สมาชิกเทศบาลตำบลโพนเมือง และพี่น้องชาวบ้านโนนทุกครัวเรือน

💠 กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ได้ร่วมกัน🌳

– ปล่อยปลา 5,000 ตัว

– ปลูกหญ้าแฝก

– ปลูกไม้สูง 100 ต้น

– ปลูกไม้กลาง ได้แก่ กล้วยน้ำหว้า 50 ต้น

– ขุดคลองใส้ไก่

– ห่มดิน

หลังจากนั้นได้นั่งล้อมวงสรุปผล “เราได้อะไรจากกิจกรรมวันนี้ จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร”

💠 ในการนี้ นายวิลาศ บุญโต ผอ.ศพช.อุบลราชธานี พร้อมคณะ ได้ร่วมกิจกรรม พบปะและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมในรูปแบบโคกหนองนาโมเดล ต่อผู้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

🌳 ณ ที่นา ของนายทวี แสนสุด – นางฐาปนิต รัตนโคตร ครัวเรือนต้นแบบ บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 12 บ้านโนน ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

..นางฐาปนิต รัตนโคตร เจ้าของแปลง กล่าวขอบคุณ ผู้มาร่วมลงแขกสามัคคีในวันนี้

💠 กิจกรรมดังกล่าว จัดให้มีขึ้นเพื่อให้การดำเนินโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการฯ สามารถเรียนรู้และประยุกต์ทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น และผู้ที่สนใจต่อไป มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน

💠 🌳 💠 🌳 💠 🌳 💠 🌳 💠

(Visited 1 times, 1 visits today)