นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด   เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

💠 @ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :

💠 วันพุธที่ 12  กุมภาพันธ์  2563  เวลา  11.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด   เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2563ณ ห้องประดับเดือน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และบุคลากรของพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกระดับ  จำนวน 141 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  ระดับจังหวัด และเพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศชุมชน  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากวิทยากรจาก บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน) จ.ร้อยเอ็ด บรรยายเรื่อง  “การบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  (CDD Hi–Speed 2020)”  และจากวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด บรรยายเรื่อง “ แนวทางแก้ไขสถานการณ์เมื่อถูกไวรัสคอมพิวเตอร์โจมตี (Cyber Security)”

ในการนี้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  รกท.พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยได้มีการบูรณาการกิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เป็นเวลา 25 ปี จำนวน 19 ราย และมอบใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562 จำนวน 6 ราย จากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

💠  💠  💠  💠

(Visited 1 times, 1 visits today)