นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และบรรยายพิเศษ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563  กิจกรรม อบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่  11 – 12  กุมภาพันธ์ 2563

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายนายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และบรรยายพิเศษ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563  กิจกรรม อบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่  11 – 12  กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แกนนำหมู่บ้านฯ ละ2 คน,ประธานชมรม อช.หรือ ผู้แทน อำเภอละ1 คน และจนท. พช. อำเภอละ 1. คน จาก อ.เมืองร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี อ.จังหาร อ.ศรีสมเด็จ อ.เมืองสรวง อ.เชียงขวัญ อ.ทุ่งเขาหลวง และอ.อาจสามารถ รวม 8 อำเภอ 84 หมู่บ้าน 184 คน  ณ ห้องไหมเงิน โรงแรมเอ็มแกร์น  โดยมีนางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  รกท. พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)