นายเจนเจตน์  เจนนาวิน  ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดร้อยเอ็ด  (ศจพ.จ.รอ.)ครั้งที่ 1/2563

💠 @ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :

💠 วันพฤหัสบดีที่  6   กุมภาพันธ์  2563  เวลา 09.30 น.นายวันชัย คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัด  มอบหมายให้นายเจนเจตน์  เจนนาวิน  ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดร้อยเอ็ด  (ศจพ.จ.รอ.)

ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  กิจกรรมหลัก พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน  (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  โดยมีวัตถุประสงค์ตามโครงการฯเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับอำเภอ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน  และส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  โดยมีพื้นที่การดำเนินงาน  15  อำเภอ  15  หมู่บ้าน  225  ครัวเรือน   กำหนดเป้าหมาย คือครัวเรือนเป้าหมาย มีอาชีพ  มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

💠  ในการนี้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน   รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้นำนำเสนอรายละเอียดการประชุมต่อคณะกรรมการฯ

💠  💠  💠

(Visited 1 times, 1 visits today)