นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และบรรยายพิเศษ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563  กิจกรรม อบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 -6  กุมภาพันธ์ 2563

@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี   วันพุธที่ 5  กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และบรรยายพิเศษ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563  กิจกรรม อบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 -6  กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แกนนำหมู่บ้านฯ ละ2 คน,ประธานชมรม อช.หรือ ผู้แทน อำเภอละ1 คน และจนท. พช. อำเภอละ 1. คน จาก อ.สุวรรณภูมิ อ.พนมไพร  อ. เกษตรวิสัย อ.ปทุมรัตต์ อ.เมยวดี อ.โพนทราย และอ.หนองฮี รวม 7 อำเภอ 81 หมู่บ้าน 176 คน  ณ ห้องไหมเงิน โรงแรมเอ็มแกร์น โดยมีนางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รกท. พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)