จังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการจัดประชุมทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด  จังหวัดร้อยเอ็ด  ครั้งที่ 1/2563

💠 @ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :

💠 วันพุธที่  5  กุมภาพันธ์  2563  เวลา 09.00 น.  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการจัดประชุมทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด  จังหวัดร้อยเอ็ด  ครั้งที่ 1/2563  ณ  ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด  เพื่อจัดตั้งทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดในระดับจังหวัด  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนางานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และบูรณาการงานพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง  โดยมีผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่มีความสนใจหลายสาขาอาชีพเข้าร่วมประชุมร่วมกับกับผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนางนวลจันทร์  ศรีมงคล  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย  โดยคาดว่าทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดร้อยเอ็ด จะเป็นต้นแบบการสร้างทีมผู้นำอาสาการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเป็นต้นแบบการมีส่วนร่วมภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง  ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกนายมงคล  ปัตลา  อดีตผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน   เป็นผู้นำทีมอาสาพัฒนาบ้านเกิด  จังหวัดร้อยเอ็ด

 

(Visited 1 times, 1 visits today)