นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รกท. พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายทวีสันต์  สุขเจริญ  หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video  Conference)  ณ  ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

@ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :

วันพฤหัสบดี ที่ 30  มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video  Conference) เรื่อง ประชุมซักซ้อมความเข้าใจประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนฯ พ.ศ.2563 ณ ห้อง War Room ชั้น 5 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  โดยที่ประชุมได้ชี้แจงประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนฯ การกำกับดูแลควบคุมตรวจสอบทางการเงินกองทุนฯ ประเด็นคำถามและข้อแนะนำ คณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดทำสื่อเรียนรู้กองทุนฯ

ในการนี้ น

(Visited 1 times, 1 visits today)