นายวันชัย  คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 “รวมพลัง อช.ร้อยเอ็ด นุ่งผ้าไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” จังหวัดร้อยเอ็ด  ณ หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด

💠 @ พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :

💠 วันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. นายวันชัย  คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 “รวมพลัง อช.ร้อยเอ็ด นุ่งผ้าไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” จังหวัดร้อยเอ็ด  ณ หอประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด  ในปีงบประมาณ ๒๕๖3 กรมการพัฒนาชุมชน มอบภารกิจให้ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นำ (อช.) และอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนงาน

ในวาระครบรอบ 51  ปี การดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน ร่วมกับชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ  กำหนดจัดงานภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช.ร้อยเอ็ด นุ่งผ้าไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

# การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1 .เพื่อแสดงพลังอาสาพัฒนาชุมชน สร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ

  1. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
  2. เพื่อสืบสาน ตำนานศิลป์ ผ้าถิ่นไทร้อยเอ็ด
  3. เพื่อรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการหิ้วถุงผ้า หิ้วตะกร้าไปตลาด

# กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อช./ผู้นำ อช. และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 400 คน

# การดำเนินกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย

  1. การเดินรวมพลังอาสาพัฒนาชุมชน จำนวน 400คน
  2. กล่าวคำปฏิญาณตนของ อช./ผู้นำ อช. และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
  3. การมอบเกียรติบัตร ผู้นำ อช. ดีเด่น จำนวน ๔๐ ราย

4.การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  และร่วมร้องเพลงมาร์ช พัฒนาชุมชน

💠  ในการนี้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รกท.พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด   เป็นผู้กล่าวรายงานตามกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น

💠  💠  💠  💠

(Visited 1 times, 1 visits today)