นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด​ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2560-2562  และโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

พช.ร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี :

วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวันชัย​  คงเกษม​ ​ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด​ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2560-2562  และโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่​ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและและอุทกภัยในจังหวัดร้อยเอ็ด​  ในการนี้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนายสมรรถกมล​  ลาน้ำเที่ยง​ นัดวิชาการพัฒนาชุมชน​ กลุ่มงานยุทธศาสตร์​การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์​ชัยมงคล​ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)