นายวันชัย  คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด   เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวันชัย  คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด    เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้ ณ ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารจัดการหนี้เป็นไปตามเงื่อนไขตัวชี้วัดการประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563 ที่กรมบัญชีกลางกำหนด จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดทำโครงการเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้ กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเสริมทักษะอาชีพสตรีเพื่อการบริหารจัดการหนี้ ขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี   ที่กู้เงินไปประกอบอาชีพ จำนวน 130 คน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบ  งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ จำนวน 20 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 5 รวมจำนวนทั้งสิ้น 155 คน

โดยได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด และตัวแทนกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจากการกู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี    ไปประกอบอาชีพ จากอำเภอเมืองร้อยเอ็ด หนองพอก อาจสามารถ และอำเภอศรีสมเด็จ   และทีมวิทยากรหลักจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดในการนี้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รกท.พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด   เป็นผู้กล่าวรายงานตามโครงการดังกล่าวข้างต้น

(Visited 1 times, 1 visits today)