นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกรรมการ   การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2563

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น.  การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัลประจำปี 2563 นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกรรมการ   การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2563โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้แทน)เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นายประดิษฐ์ ศรีประเสริฐ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) นายโกศล บุตนุ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)  นายธงชัย เทศสิงห์(ผู้ทรงคุณวุฒิ) และจ่าจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ ตรวจผลงานพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2563   ในการนี้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน   รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินและพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัล ประจำปี 2563  ลงพื้นที่ออกตรวจผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้สมควรได้รับรางวัลชั้นที่ 1 ประจำปี 2563 ของ กำนันสมชาย กุลวงษ์ กำนันตำบลหินกอง  ณ ที่ทำการกำนันตำบลหินกอง หมู่ที่ 4 บ้านตังหมอง ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)