การประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสิมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อม และมีความเข้าใจในแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจะขับเคลื่อนงานในพื้นที่ภายใต้ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนให้บรรลุผล ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และตามตัวชี้วัดการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมนี้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายได้ชี้แจงภาระกิจงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละกลุ่มงาน สร้างความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนทั้งนี้มี เป้าหมายเข้าร่วมประกอบด้วยพัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ รวม 20 อำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักวิชาการ ของพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมทุกคน ณ ห้องประชุมประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)