นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในที่ประชุม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในที่ประชุม “เสวนายามเช้า (Morning Talk)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติราชการและปรึกษาหารือข้อราชการตามวาระงานที่สำคัญ ทุกเช้าวันอังคาร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัด เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในครั้งนี้  ณ ห้องรับรองบ่อพันขัน ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)