งหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีเปิดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล : กิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนรัชชูประการ จังหวัดร้อยเอ็ด”

 

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีเปิดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล : กิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนรัชชูประการ จังหวัดร้อยเอ็ด”

วันนี้ วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 17.30 น. นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์  กองทองรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล : กิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนรัชชูประการ จังหวัดร้อยเอ็ด

ด้วยพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายให้แต่ละจังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กรุงเทพฯและทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยกำหนดจัดกิจกรรม Kick Off พร้อมกันทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562

จังหวัดร้อยเอ็ดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จึงร่วมกันจัดกิจกรรมถนนคนเดิน : เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนรัชชูประการ จังหวัดร้อยเอ็ด  ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2562″ นี้ โดยทำพิธีเปิดกิจกรรมในวันนี้พร้อมกันทั่วประเทศ

โดยนางนวลจันทร์  ศรีมงคล รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการว่า การจัดกิจกรรมโครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ กิจกรรมถนนคนเดิน : เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนรัชชูประการ จังหวัดร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตชุมชนและผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
  2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจและเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้จ่ายภายในจังหวัดร้อยเอ็ด

การจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยใช้รูปแบบการกิจกรรมประกอบไปด้วยการจำหน่ายสินค้าทั้งอาหาร และเครื่องดื่ม  การจำหน่ายสินค้า OTOP ติดดาวของ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ลานกิจกรรมสำหรับเด็ก เยาวชนและผู้สูงวัย พร้อมการแสดงพื้นเมืองเช่น หมอลำกลอน

โดยได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วม กิจกรรม : เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนรัชชูประการ จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นจำนวนมาก

(Visited 1 times, 1 visits today)