นายทวีป  บุตรโพธิ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

วันที่ 19  พฤศจิกายน  2562  เวลา 09.00 น. นายทวีป  บุตรโพธิ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  พร้อมด้วยนายปิติภนต์  โพธิ์ใต้ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และนายวรวิทย์  ชัยสวัสดิ์  ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยนายวันชัย  คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานและนายอำเภอทุกอำเภอ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด   โดยจังหวัดได้รายงานผลการดำเนินงานลายประเด็น เช่น การปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. การแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย เป็นต้น  ทั้งนี้ นางนวลจันทร์  ศรีมงคล  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รกท. พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมรับการตรวจติดตามดังกล่าวข้างต้น

(Visited 1 times, 1 visits today)