สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมรับฟังการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ (Morning Brief) ผ่านระบบ TV พช.

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ (Morning Brief)  ณ ห้องประชุม ๓๐๐๑ ชั้น ๓ กรมการพัฒนาชุมชน   โดยที่ประชุมได้ปรึกษา หารือข้อราชการหลายประเด็น เช่น โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดการ OTOP City  2019  เป็นต้น ทั้งนี้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด  หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมรับฟังการประชุมผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อหารือข้อราชการ (Morning Brief) ผ่านระบบ  TV พช. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)