นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดร้อยอ็ด

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 พร้อมนางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ สมบูรณ์หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายทวีสันต์ สุขเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี ๒๕๖๒ บ้านบะตากา หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองใหญ่ อ.โพนทอง ชุมชนนี้เป็นชุมชนที่มีการพัฒนาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเคยได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดหมู่บ้านพัฒนา ประจำปี ๒๕๒๒ เขต ๔ กรมการพัฒนาชุมชน และรางวัล ชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านพัฒนาปี ๒๕๒๒ จังหวัดร้อยเอ็ด จนถึงปัจจุบัน เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ปี๒๕๖๒ นางเสาวลักษณ์ เบญเจิด พัฒนาการอำเภอโพนทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ พร้อมทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ภาคีเครือข่าย ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น นำชมกิจกรรมการพัฒนาต่างๆในชุมชน เช่น โรงสีชุมชน การทอผ้าไหม การทอพรมเช็ดเท้า เยี่ยมชมครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง และครัวเรือนพัฒนา ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาขยายผลแก่ครัวเรือนอื่นๆต่อไป หมู่บ้านหนองใหญ่ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยื่น

(Visited 1 times, 1 visits today)