นางสาวศันสนีย์ ทาสม  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 12 ตรวจติดตามการดำเนินงาน ประจำเดือน พ.ย. 2562 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่  7 พ.ย 2562 เวลา 08.30 น. นางนวลจันทร์ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและพัฒนาการอำเภอทั้ง 20 อำเภอ เข้ารับการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 12  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จากนางสาวศันสนีย์ ทาสม  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน  ตามประเด็นดังนี้

เขตตรวจราชการที่ 12

1.การตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

1.1 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

-ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน คสป. และบริษัทประชารัฐฯ

-ปัญหาอุปสรรค

-ข้อเสนอแนะ

1.2 กองทุนพัฒนาบทสตรี

-การจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในปี2563

-ปัญหาอุปสรรค

-ข้อเสนอแนะ

1.3 ตลาดประชารัฐ

-ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

-ปัญหาอุปสรรค

-ข้อเสนอแนะ

2.การตรวจราชการตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

2.1การเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ในไตรมาสที่ 1 -2

2.2การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 – 2

ทั้งนี้ผู้ตรวจฯ ได้ให้แนวทางและข้อชี้แนะในการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบตามยุทธศาสตร์และนโยบายผู้บริหาร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)