นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด อกส.จ.  ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด อกส.จ.  ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนางนวลจันทร์ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการประชุมฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และพิจารณาอนุมัติร่างแนวทางการจัดสรรงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)