นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด  เข้าร่วมประชุมบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.)

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด  เข้าร่วมประชุมบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.)สู่ชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อ “การส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในระดับตำบล (Smart Tambon Model)” โดยมีนายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)