นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา10.00น. นางนวลจันทร์ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มจัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาประเมินผลและให้การรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนแก่กลุ่มเป้าหมาย

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการตามภารกิจ เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้โดยผ่านกลไกคือผู้นำชุมชนด้านต่างๆ เป็นตัวจักรสำคัญ รวมทั้งใช้เครื่องมือต่างๆเป็นตัวขับเคลื่อน หนึ่งในเครื่องมือที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน คือระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ซึ่งได้มีวิวัฒนาการมาจากระบบมาตรฐานงานชุมชนเป็นเครื่องมือที่ใช้เกณฑ์ชี้วัด เป็นตัวกำหนดมาตรฐานของกลุ่มเป้าหมายในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม และการพัฒนายกระดับไปสู่ความมีคุณภาพมาตรฐานในระดับสามารถสากลมากยิ่งขึ้น ระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) จึงถูกนำมาใช้เพื่อกำกับดูแล ส่งเสริมสนับสนุน กำหนดรูปแบบ สร้างความเข้าใจ สร้างกระบวนการเรียนรู้ การดำเนินงานตามมาตรฐานการพัฒนาชุมชนของผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์การชุมชน เครือข่ายองค์การชุมชน และชุมชน ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ขอรับการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน สามารถจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ลงมือพัฒนาตนเอง การเขียนเอกสารรายงาน การจัดเก็บหลักฐาน การประเมินความก้าวหน้า เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการได้

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด อาคาร 3 (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)