ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น นางนวลจันทร์ ศรีมงคล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)