จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติฯเพื่อเข้ารับโล่และเกียรติบัตรการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง การดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ระดับประเทศ และกิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น ปี 2562

วันที่ 29  สิงหาคม  2562  นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเชิดชูเกียรติฯเพื่อเข้ารับโล่และเกียรติบัตร จากนายวันชัย         คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 2 กิจกรรม ดังนี้  1.การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น  เป็นสุข” คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ที่มีผลการดำเนินงานส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน รวมทั้งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ประจำปี 2562  เพื่อจัดการความรู้ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในกระบวนการบริหารจัดการชุมชน และส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน กิจกรรมประกวดและเผยแพร่ พร้อมด้วยกิจกรรมการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ระดับประเทศ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

*การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2562

  1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่

-บ้านบะตากา  หมู่ที่ 6  ตำบลหนองใหญ่  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด

  1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับดีจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๓ หมู่บ้าน ได้แก่

๑) บ้านสวนปอ  หมู่ที่ 6  ตำบลหนองแคน  อำเภอปทุมรัตต์

๒) บ้านค้อน้อย  หมู่ที่ 11  ตำบลดินดำ     อำเภอจังหาร

๓) บ้านเกษตรสมบูรณ์  หมู่ที่ 17  ตำบลพนมไพร  อำเภอพนมไพร

  1. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ชาย ได้แก่

– นายประเด็น  สัจจะวิสัย   ผู้นำ อช. (ชาย) ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์

  1. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัดร้อยเอ็ด หญิง ได้แก่

– นางมะลิวรรณ   ไชยยะ    ผู้นำ อช. (หญิง) ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ

5.กลุ่ม/องค์กรแกนนำสำคัญหลักในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่

-กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบะตากา  หมู่ที่ 6  ตำบลหนองใหญ่  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด

6.ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่

-ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลอีง่อง   อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด

  1. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด

-นางสำรวย   บางสร้อย  เลขที่ 4 หมู่ 11   ตำบลหนองแคน  อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด

  1. พัฒนาการอำเภอ ดีเด่นระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 ได้แก่

-นางเสาวลักษณ์  เบ็ญเจิด  พัฒนาการอำเภอโพนทอง

  1. พัฒนากรขวัญใจชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 ได้แก่

-นายธวัชชัย   อุทาทิพย์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.โพนทอง

10.ศูนย์จัดการดำเนินการกองทุนชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้แก่

-ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านป่าเพิ่ม หมู่ที่ 11 ตำบลสะอาดสมบูรณ์

***กิจกรรมการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ระดับประเทศ

  1. กลุ่มเครื่องดนตรีพื้นบ้าน หมู่ 2 ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้(Knowledge-Base OTOP: KBO) จังหวัด ประจำปี 2562 ระดับประเทศ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ แสงเรณู ผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมเสนอผลการพัฒนาขีดความสามารถกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม ตามโครงการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้(Knowledge-Base OTOP : KBO) จังหวัด ประจำปี 2562 ระดับประเทศ

 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น

และสำนักงานพัฒนาชุมชนที่บริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี ๒๕๖๒         กิจกรรมเชิดชูเกียรติคณะทำงานสนับสนุนและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน และสำนักงานพัฒนาชุมชนที่บริหารการจัดเก็บข้อมูล เพื่อการพัฒนาชุมชน ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อรับโล่และเกียรติบัตรตามโครงการดังกล่าว จำนวน ๔ ประเภท ดังนี้

๑. ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ดีเด่น

อำเภอขนาดเล็ก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง

อำเภอขนาดกลาง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน

อำเภอขนาดใหญ่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย

๒. ประเภทสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่บริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ดีเด่น

อำเภอขนาดเล็ก ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองฮี

อำเภอขนาดกลาง ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธวัชบุรี

อำเภอขนาดใหญ่ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสลภูมิ

๓. ประเภทผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ดีเด่น

อำเภอขนาดเล็ก ได้แก่ นางสุทิน  พันธ์นาม   อำเภอโพนทราย

อำเภอขนาดกลาง ได้แก่ นางบุณยวีย์ ฤทธาพรหม   อำเภอจังหาร

อำเภอขนาดใหญ่ ได้แก่ นางเทพนม  สุทธิประภา   อำเภอเสลภูมิ

๔. ประเภทผู้บันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ดีเด่น

อำเภอขนาดเล็ก ได้แก่ นางสาวยุวลักษณ์  คันถี อำเภอหนองฮี

อำเภอขนาดกลาง  ได้แก่ นางสาวเจนจิรา  พรพล  อำเภอจตุรพักตรพิมาน

อำเภอขนาดใหญ่ ได้แก่ นางสาวประภัสษร  พลพงษ์  อำเภอเสลภูมิ

(Visited 1 times, 1 visits today)