จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรม โครงการ “มหกรรมความสำเร็จกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562”

วันที่ 16 สิงหาคม 2562เวลา 09.00 น. โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน     มีนายดิเรก  ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกิจกรรม ซึ่งนางรัชนี พลซื่อ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย

  1. เพื่อนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการหนี้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ในการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สตรีและ
  3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด

กิจกรรมประกอบด้วย ดังนี้

1) การจัดแสดงผลผลิต สาธิตอาชีพ และจำหน่ายผลผลิตของกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวนกว่า 60 กลุ่ม จาก 20 อำเภอ

2) นิทรรศการคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ทั้ง 3 ประเภทรางวัล

3) กิจกรรมการแสดงบนเวทีจากตัวแทนองค์กรสตรีและเยาวชน

4) พิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน คณะอนุกรรมการฯ ทุกระดับ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทุกระดับ กลุ่มอาชีพและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จาก 20 อำเภอ ของจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนกว่า 300 คน  ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)