นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการสนับสนุนการจัดอบรมวิทยากรกองทุนการออมแห่งชาติในระดับอำเภอ

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการสนับสนุนการจัดอบรมวิทยากรกองทุนการออมแห่งชาติในระดับอำเภอ และบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นางไตรทิพย์ พุ่มศิลา คลังจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอ และคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติในระดับจังหวัดเข้าร่วมกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมในระดับพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานเชิงรุก ในการเพิ่มสมาชิก กอช. ในภูมิภาคให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติในระดับพื้นที่ ซึ่งจากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ทำให้ได้รับทราบปัญหา และข้อจำกัดในการดำเนินงานของพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆ ของ กอช. รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวในรายละเอียดหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 กอช. ได้เชิญบุคลากรของจังหวัด ประกอบด้วย ปลัดจังหวัด คลังจังหวัด พัฒนาการจังหวัด และข้าราชการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นวิทยากร เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรเพื่อเป็นตัวแทน กอช. ในการส่งเสริมวินัยการออมในระดับพื้นที่ ณ โรงแรมรามา -การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆ ของ กอช. ความสำคัญของการออม และการวางแผนชีวิตภายหลังการเกษียณอายุ และสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวในระดับพื้นที่ต่อไปได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายผลการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กอช. ไปสู่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับอำเภอให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการจัดอบรมวิทยากรกองทุนการออมแห่งชาติ ในระดับอำเภอ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมฯ ดังกล่าวจาก กอช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับวิทยากรในระดับอำเภอ และต่อยอดขยายผลลงสู่ประชาชนในตำบล หมู่บ้านต่างๆ ตามภารกิจของหน่วยงานและบริบทของพื้นที่ โดยมีหัวข้อการอบรม ประกอบด้วย (1) ความสำคัญของการออม และการวางแผนการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุ (2) รายละเอียดเกี่ยวกับ กอช. และ (4) การกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่สมัครเป็นสมาชิก กอช. และส่งเงินออมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมประกอบด้วย นายอำเภอทุกอำเภอ จำนวน  20 คน บุคคลที่อำเภอคัดเลือกจำนวนตามขนาดอำเภอ จำนวน 77 คน และคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ ในระดับจังหวัด จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 112 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)