โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2562

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.  นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานผลดำเนินการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2562 พร้อมนำผู้ที่ได้รับรางวัลเข้ารับรางวัลในที่ประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดยมีนายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้มอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ได้พิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 ประเภท ประกอบด้วย

1.ประเภทเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น  ระดับจังหวัด

2.ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่นระดับจังหวัด

3.ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด

เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และเชิดชูเกียรติให้กับคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จึงขอกราบเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติมอบโล่รางวัล  ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลให้กับคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ดังนี้ 1. ประเภทเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น     ระดับจังหวัด จำนวน 3 รางวัล

1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางศิริพร พลเยี่ยม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธวัชบุรี

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสิริวิมล จักรแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจังหาร

3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายสาทิศ ไชยสาร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมยวดี

  1. ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 รางวัล

1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี    ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลปาฝา อำเภอจังหาร

3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี

  1. ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 รางวัล

1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มขยายกิจการต่อยอดสวนไผ่นอกฤดู บ้านโคกหนองบัว  หมู่ที่ 1 ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มสตรีเลี้ยงจิ้งหรีดแปรรูป บ้านขี้เหล็กซ้าย  หมู่ที่ 11 ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย

3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กลุ่มทอพรมเช็ดเท้า หมู่ที่ 4 บ้านหนองขี้ม้า ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง

(Visited 1 times, 1 visits today)