สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดจัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความภาคภูมิใจของจังหวัดร้อยเอ็ดภายใต้ชื่องาน”ร้อยเอ็ดภูมิใจภูมิปัญญา สาเกตนคร”

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา16.30 น.จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดจัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความภาคภูมิใจของจังหวัดร้อยเอ็ดภายใต้ชื่องาน”ร้อยเอ็ดภูมิใจภูมิปัญญา สาเกตนคร”โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวถึงรายละเอียดกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่1 -5 สิงหาคม2562 ณ ลานจอดรถห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ด ดังนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยการส่งเสริมสินค้า OTOอP ที่เกิดความภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีการพัฒนาด้านการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด อย่างเป็นระบบและยั่งยืน มีศักยภาพในการแข่งขัน สร้างโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ที่ทันสมัย มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างรายได้และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ           เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) มีการดำเนินงาน 3 กิจกรรม ดังนี้

  1. กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นของจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการแล้ว 50 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 ผลิตภัณฑ์งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
  2. กิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP เด่นของจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการแล้ว 50 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 ผลิตภัณฑ์ งบประมาณ 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

3. กิจกรรมการจัดงานภูมิปัญญาท้องถิ่น

(Visited 1 times, 1 visits today)