นายดำรงค์ สิริวิชย  อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายดำรงค์ สิริวิชย    อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

คณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดที่ 3513/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด โดยมีหน้าที่รับขึ้นทะเบียนกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการกำหนด สนับสนุนให้เกิดการเตรียมความพร้อมของหมู่บ้านและชุมชนเมือง จัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณการพัฒนา และบูรณาการขับเคลื่อนงานกองทุนหมู่บ้าน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการความรู้ให้กับกองทุนหมู่บ้านตลอดจนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านในทุกระดับ เป็นต้น โดยที่ประชุมได้มีการรายงานการจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดมีจำนวนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและชุมชนทหาร ทั้งสิ้น จำนวน 2,474 กองทุน ดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว จำนวน 2,460 กองทุน คงเหลือยังไม่จดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน 14 กองทุน ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 โดยจังหวัดร้อยเอ็ดมีกองทุนหมู่บ้านฯ เป้าหมายที่ขอรับเพิ่มทุนระยะที่ 3 จำนวน 2,471 ยื่นขอรับเพิ่มทุนฯระยะที่ 3 จำนวน 2,457 กองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติเพิ่มทุนฯจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ(สทบ.)จำนวน 2,400 กองทุน รออนุมัติจาก สทบ.จำนวน 1 กองทุน และคงเหลือยังขอเพิ่มทุนฯ จำนวน 70 กองทุน นอกจากนี้ยังมีการหารือแนวทางในการขับเคลื่อน/ติดตาม/สนับสนุน การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และกองทุนหมู่บ้านฯที่ยังไม่ยื่นขอรับการสนับสนุนการเพิ่มทุนฯในระยะที่ 3 ด้วย   ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด(หลังเก่า)

(Visited 1 times, 1 visits today)