โครงการเขิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2562

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์  พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมหัวหน้่ากลุ่ม/ฝ่าย สพจ.ร้อยเอ็ด  นำนางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 (ร้อยแก่นสารสินธุ์)พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกตามโครงการเขิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2562 ณ กลุ่มอาชีพขยายกิจการปลูกไผ่นอกฤดู บ้านโคกหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ัชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวิชิต ศีลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย นายวิระพล เยาวพันธ์ พัฒนาอำเภอโพธิ์ชัย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กลุ่มองค์กรและเครือข่ายพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ                        ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมคัดเลือก ในระดับเขตตรวจราชการ จำนวน 3 ประเภท ดังนี้ 1) เจ้าหน้่าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ได้แก่ นางศิริพร พลเยี่ยม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธวัชบุรี 2) คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่น ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ และ 3) กลุุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ได้แก่ กลุ่มอาชีพขยาย กิจการปลูกไผ่นอกฤดู บ้านโคกหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย และเวลา 13.00 น. ลงพื้นที่คัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น บ้านป่าเพิ่ม หมู่ที่ 11 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีนางสาวเยาวมาลย์ เศรษฐา พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ดพร้อมคณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มองค์กรและคณะกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน.

(Visited 1 times, 1 visits today)