การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นและการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 (กลุ่มโซนอำเภอที่ 4)

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นและการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง ระดับจังหวัด ประจำปี 2562  ระดับจังหวัด พร้อมด้วยนายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เลขานุการคณะทำงานและคณะ ลงพื้นที่คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นและคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง ระดับจังหวัด ประเภทหมู่บ้านได้แก่บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 17ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ผู้นำอช.ชายนายมารวย ผันผาย ต.พนมไพร อ.พนมไพร,ผู้นำอช.หญิงนางสาวศิริจิริยา อ้วนคำ ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย ,ประเภทกลุ่ม/องค์กรศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกษตรสมบูรณ์ ม.17 ต.พนมไพร อ.พนมไพร ,ศอช.ต. จากต.พนมไพร อ.พนมไพร ,ครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง นางวชิราภรณ์ นันทะเสนา บ้านเลขที่ 118 ม.1 ต.หัวช้าง  อ.สุวรรณภูมิ ณ หมู่บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 17 ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดโดยมีนายสุเทพ  พิมพ์พิรัตน์ นายอำเภอพนมไพรและนายสถพร สินธุศิริ พัฒนาการอำเภอพนมไพร นางสกุลทอง ดอนกลาง พัฒนาการอำเภอโพนทราย นางสุมิตรา  บุญพัฒนาการอำเภอสุวรรณภูมิ  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านเกษตรสมบูรณ์ และผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลในการคัดสรรฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)