การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นและการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 (โซนอำเภอที่ 3)

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นและการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง ระดับจังหวัด ประจำปี 2562    พร้อมด้วยนายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เลขานุการคณะทำงานและคณะ ลงพื้นที่คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นแบะคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัสอย่าง ระดับจังหวัด ประเภทหมู่บ้านได้แก่บ้านสวนปอหมู่ที่ 6 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ผู้นำอช.ชายนายประเด็น สัจจะวิสัย ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ ,ผู้นำอช.หญิงนางสิริมา โยวบุตร ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ ,ประเภทกลุ่ม/องค์กรกลุ่มข้างเพชรทุ่งกุลาร้องไห้ ม.9 ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย ,ศอช.ต. จากต.อีง่อง อ.จตุรพัดตรพิมาน ,ครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง นางสำรวย บางสร้อย บ้านเลขที่ 4 ม.12 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์   ณ หมู่บ้านสวนปอ หมู่ที่ 6 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์โดยมีนายศฎายุช ไชยะลาด ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอปทุมรัตต์  และนางสาวนิตยา พลขีดขีน พัฒนาการอำเภอ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้านสวนปอและผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลในการคัดสรรฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)