จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมครบรอบ 50 ปี “รวมพลัง อช.สร้างสรรค์สังคมไทย ด้วยจิตอาสา”

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมครบรอบ 50 ปี “รวมพลัง อช.สร้างสรรค์สังคมไทย ด้วยจิตอาสา”

@ร้อยเอ็ด เมืองเกินร้อย :28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 “รวมพลัง อช.สร้างสรรค์สังคมไทย ด้วยจิตอาสา “ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานและนายดิเรก  ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานความเป็นมาของการดำเนินโครงการฯ  โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อร่วมกันน้อมนำ แนวทางจิตอาสา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” มาขยายผลและต่อยอด โดยการน้อมนำเอาแนวพระราชดำริ หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 2.เพื่อแสดงพลังอาสาพัฒนาชุมชน สร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ 3.เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย กลุ่มเป้าหมายดำเนินการประกอบด้วย อช./ผู้นำ อช. และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 400 คนโดยมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันดังนี้ 1.การเดินขบวนรวมพลังอาสาพัฒนาชุมชน 2.การทอดผาป่าสมทบกองทุนชมรมอาสาพัฒนาชุมชน 3.การกล่าวคำปฏิญาณและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 4.การมอบเกียรติบัติ ผู้นำ อช. ดีเด่น จำนวน 40 ราย 5.การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 6.การจัดเวทีเสวา หัวข้อ “ความภาคภูมิใจในบทบาทผู้นำ อช.” ณ. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)