โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นและประชาชน ร่วมให้การต้อนรับนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโอกาสมาจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยกุดแคน บ้านหนองคู หมู่ที่ 3 ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด โดยนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดอนุสรณ์สถานจ่าแซม (นาวาตรี สมาน กุนัน) และได้กล่าวสดุดีในคุณงามความดีและความเสียสละของจ่าแซม พร้อมวางพวงมาลัยสักการะอนุสาวรีย์จ่าแซม และกล่าวทักทายพี่น้องประชาชนชาว ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน

เวลา 10.00 น. นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดโครงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ตามนโยบายของ รัฐบาล เพื่อร่วมมือในกิจการต่างๆ โดยเฉพาะกระบวนการด้านนิติบัญญัติ และการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล โดยกำหนดจัดโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 8 มกราคม 2562 เพื่อร่วมประชุม เยี่ยมเยียน รับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการตรวจติดตามความคืบหน้า การดำเนินโครงการสาคัญๆ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ ชุมชนละสองแสนบาท)/ การดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ ในปี 2560/ การพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้านการส่งเสริมและฝึกอาชีพ/ การดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดร้อยเอ็ด/ การดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด/ และการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ (กองทุนละ ไม่เกิน 300,000 บาท)ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และปลัดจังหวัดยโสธร ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งได้เยี่ยมชมบูทนิทรรศการของจังหวัดร้อยเอ็ด ชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี บ้านกู่กาสิงห์ ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย  และบ้านสำราญ ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตน์ โดยนายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)