ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำหน่วยแพทย์ พอ.สว. และหน่วยงานราชการ ออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชน “จังหวัดเคลื่อนที่” ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำหน่วยแพทย์ พอ.สว. และหน่วยงานราชการ ออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชน “จังหวัดเคลื่อนที่” ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร

วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 09.45 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4/2562 ณ โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร เพื่อให้บริการทางสาธารณสุขแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

โดยการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคมในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชน ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ตำบลม่วงลาด และหมู่บ้านอื่นๆ ในตำบลใกล้เคียงมารับบริการเป็นจำนวนมาก ภายในงานจะมีการสาธิตการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม และการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

จากนั้น ในเวลา 10.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าที่ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอจังหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับอำเภอ หน่วยทหารในพื้นที่ ตำรวจภูธรจังหาร ผู้บริหารโรงพยาบาลและคณะแพทย์ พยาบาล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้พบปะหัวหน้าส่วนราชและประชาชน และมอบสิ่งของให้แก่ประชาชน ได้แก่ รถจักรยาน ถุงยังชีพ เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้าถึงบริการภาครัฐเชิงรุกฯ และเพื่อนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสากิจ ภาคธุรกิจเอกชนในระดับจังหวัด ออกเยี่ยมเยียนประชาชน ร่วมรับทราบปัญหาและความต้องการของพื้นที่  รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์นโยบายรัฐบาล และข้อราชการเรื่องสำคัญๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้อง

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ตรวจเยี่ยมพบปะและให้กำลังใจแก่ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่มาออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชน ซึ่ง ท่าน ผวจ.ร้อยเอ็ดได้มาเยี่ยมบูธของ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอจังหาร ที่มาร่วมออกบูธ OTOP และกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)