การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ในระดับพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 1)

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับและร่วมพิธีเปิดการประชุม “การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ในระดับพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด (ครั้งที่ 1) ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการเปิดงาน

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกที่เป็นแรงงานนอกระบบ พนักงาน ลูกจ้าง เกษตรกร สตรี เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน เด็กและเยาวชน รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่อยู่ในโครงสร้างกระทรวงมหาดไทยที่ยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39 และ 40 ในทางเลือก 2 และ 3 ให้ได้รับสวัสดิการซึ่งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน โดยกลุ่มเป้าหมายที่จังหวัดร้อยเอ็ดจะต้องขับเคลื่อนภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามจำนวน 24,661 ราย นั้น ปัจจุบันจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับสมัครสมาชิก กอช. มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 มีจำนวนสมาชิกแล้วทั้งสิ้น 14,861 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.26 ของยอดเป้าหมาย คงเหลือจำนวน 9,800 ราย ที่จะต้องรับสมัครเพิ่มเติม โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดแผนปฏิบัติงานดังกล่าว คาดว่าภายใน 6 เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะสามารถรับสมัครได้ครบตามจำนวน ซึ่งนายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการร่วมกับ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดร้อยเอ็ดเป็น 1 ใน 31 จังหวัดนำร่อง

(Visited 1 times, 1 visits today)