นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เลขานุการคณะทำงานพร้อมคณะทำงานงานร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง โดยมีประเด็นการพิจารณา ๓ ประเด็น ดังนี้ ข้อ.๑) แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ.๒) การพิจารณาจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ.๓) การพิจารณาอนุมัติโครงการของสมาชิกที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)