พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ปี 2561

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีนายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน โดยมีผู้มีจิตศรัทธาจากส่วนราชการ ผู้บริหาร ภาคเอกชน พ่อค้าคหบดี องค์กรเครือข่าย  และเจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จากทุกอำเภอ ครูในศูนย์พัฒนาเด็ก มีการมอบทุนเด็กยากจน/ด้อยโอกาส  จำนวน ๑๙๓ ทุนๆละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๓๑,๖๐๐ บาท/ได้รับเงินบริจาคกองทุนทั้งสิ้น จำนวน ๔๒๑,๘๒๕ บาท ณ วัดเหนือ ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ได้ยอดผ้าป่าจำนวน 421,825 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)