ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๑

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๑ ในการนี้นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พ้ฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางนิศากร สิงห์เสนา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะอนุกรรมการฯได้พิจารณาอนุมัติ จำนวนทั้งสิ้น ๗๐ โครงการ เป็นเงิน ๔,๗๕๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น ๑) ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ๕๙ โครงการ  เป็นเงิน ๓,๔๔๕,๐๐๐ บาท ๒) ประเภทเงินอุดหนุน ๑๑ โึครงการ เป็นเงิน ๑,๓๑๐,๐๐๐ บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)