การประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด (คสป.)ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๑

วันที่  ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวันชัย  คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด (คสป.)ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  ในการนี้นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายคมกริช ชินชนะ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงาน ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องและบริษัทประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด รายงานผลการดำเนินงาน.

(Visited 1 times, 1 visits today)