ครงการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด ปี 2561 จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 10  มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางนิศากร  สิงห์เสนา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และทีมงานฯ ดำเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด  ปี  2561 จัดเวทีวเคราะห์ข้อมูลชุมชน ด้วยเทคนิคโปรแกรม CIA ณ  บ้านโนนแพง หมู่ที่ 2 ตำบลขวาว  อำเภอเสลภูมิ ผู้นำชุมชนและหัวหน้าครัวเรือน เข้าร่วมฯ จำนวน  40  คน โดยการนำของนายภักดี น่าบัณฑิต กำนันตำบลขวาว ขอขอบคุณทีมงาน พช. เสลภูมิ และผู้นำชุมชนบ้านโนนแพง หมู่ที่ 2  ที่ให้การต้อนรับและสนับสนุนการดำเนินงานเป็นอย่างดี

(Visited 1 times, 1 visits today)