โครงการ “ร่วมมือ ร่วมใจ สานพลังสตรี ประจำปี 2561”เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่  8 มีนาคม 2561 เวลา 09.15 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด ห้องประดับดาว โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นางสมปอง ว่องสัธนพงษ์ ประธาน กพสจ. กล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมายกว่า 800 คน การจัดงานในวันนี้ ประกอบด้วยกิจกรรม อาทิเช่น มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จำนวน 20 คน จาก 20 อำเภอ มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 20 ทุน กิจกรรมการแสดงจากชมรม To Be Number One ชมนิทรรศการ การสาธิตอาชีพทางเลือกแก่องค์กรสตรี การสร้างนิสัยการออม สอนการขายสินค้าออนไลน์ การบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรบรรยายพิเศษ เป็นต้น

(Visited 1 times, 1 visits today)