ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๑ (๔)

วันนี้ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดร้อยเอ็ด  ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๑ (๔) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นางนิศากร สิงห์เสนา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กองทุนฯได้ชี้แจงและคณะอนุกรรมการฯได้พิจารณาเห็นชอบโครงการเงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุนฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)