สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน “ฝึกอบรมอาชึพจักสานจากผักตบชวา”

วันที่ 12  กุมภาพันธ์  2561 เวลา 09.00 o. นายดิเรก  ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายคมกริช  ชินชนะ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน “ฝึกอบรมอาชึพจักสานจากผักตบชวา” ณ บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายเริงวิทย์  ถนอมแสง นายอำเภออาจสามารถ เป็นประธานฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)