@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย ;วันนี้ ๗ ก.พ.๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.จังหวัดร้อยเอ็ดรับฟังการประชุม”กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน”ผ่านระะบบ Video Conference ณ สพจ.ร้อยเอ็ด เน้นเร่งรัดเบิกจ่ายฯ

@ ร้อยเอ็ด : เมืองเกินร้อย ;วันนี้ ๗ ก.พ.๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พจ.ร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชวลิต นำภา นว.พช.ชำนาญการ พร้อมคณะรับฟังการประชุม”กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน”ผ่านระะบบ Video Conference ณ สพจ.ร้อยเอ็ด เน้นเร่งรัดเบิกจ่ายฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)