คณะทำงานติดตามสนับสนุนการจัดกิจกรรมเวทีสรุปผลการศึกษาดูงานและกำหนดแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ มอบหมายให้นายคมกริช ชินชนะ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ  และ นางนิศากร สิงห์เสนา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ นำทีมคณะทำงานติดต มสนับสนุนการจัดกิจกรรมเวทีสรุปผลการศึกษาดูงานและกำหนดแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนฯ พร้อมด้วยทีมงานหอการค้าฯ และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ออกติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน  ณ บ.โพนฮาด ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)